Ligamentum Teres

(ligamentum capitis femoris)

Ligamentum incognitum

ligamentum capitis femoris, круглая связка, νεῦρον, ligamentum teres, связка головки бедренной кости, ligament of head of femur, גִּיד, oberschenkelknochenkopfband, nervum, ligament rond, στρογγύλων συνδέσμων, interarticular ligament, [mt], ligamenti teretis, жила состава бедра, ligamenta cartilaginea, 大腿骨頭靭帯, suspensory ligament, лигаментумъ ротундумъ, sinew, neruum femoris, ligamentum internum, ligamentum rotundum acetabuli, triangular ligament of the hip joint, round ligament, ligamentum suspensorium pelvis, собственная связка бедра, ligamento redondo, więzadło głowy kości udowej, spannader

Вы здесь:   Главная | О ПРОЕКТЕ  О ПРОЕКТЕ

 

Проект «Ligamentum Teres-Ligamentum Incognitum» посвящен связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, – одному из наименее изученных образований тазобедренного сустава. По непонятной причине ее наименование имеет множество синонимов, наиболее известный из которых – круглая связка, ligamentum teres. Еще недавно к ней относились как к атавизму, бесполезной анатомической структуре, в лучшем случае отмечалась неизвестность ее роли в опорно-двигательной системе. Современные исследователи все чаще указывают на исключительную значимость связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, для биомеханики тазобедренного сустава и развития его заболеваний.

 

Целью проекта является обсуждение умножающихся сведений о связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, а также освещение современных технологий, использующих это новое знание. Данный медицинский ресурс предназначен студентам, преподавателям, научным работникам, независимым исследователям и практикующим врачам. Сайт также будет полезен морфологам, физиологам, биомеханиками, биологам, ветеринарам, разработчикам имплантатов, а также робототехникам, создающих биоморфные шагающие машины. 

 

Здесь Вы найдете информацию о функции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и ее роли в развитии патологии опорно-двигательной системы. Мы рассмотрим историю ее изучения на протяжении трех тысячелетий и трансформацию названия. Приведем данные об анатомии, топографии, геометрических и физических свойствах связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Обсудим уточненную биомеханику тазобедренного сустава, учитывающую взаимодействие мышц и связочного аппарата. Представим на суд общественности неизвестную ранее общебиологическую закономерность и математический аппарат для расчета течения биологических процессов. Один из разделов сайта посвящен анатомии и биомеханике пингвинов. Он, частично, представлен в шуточной форме, но заставляет задуматься о причинах ковыляющей ходьбы отдельных видов животных и нарушениях походки у людей. 

 

Основой данного информационного ресурса являются ранее написанные нами книги, статьи, тезисы докладов, материалы заявок на изобретения, опирающиеся на собственные, экспериментальные и клинические исследования. По мере сил и возможностей мы продолжаем свои изыскания, обновляя и редактируя имеющиеся материалы, а также дополняем их актуальными данными иных авторов. 

 

Наш труд, посвященный связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, помогает улучшить диагностику, лечение, профилактику и прогнозирование патологии тазобедренного сустава у человека и животных.

 

С  уважением  С.В.Архипов

 

 

                              «Если мы посеяли в Вас духовное, велико ли то, если пожнем у Вас телесное?»  (1Кор. 9:11)

Поддержите пожалуйста проект!

"LIGAMENTUM TERES - LIGAMENTUM INCOGNITUM"

 

Это некоммерческий проект развивающийся непрерывно и мы ежедневно проводим работы по улучшению ресурса, чтобы сделать его максимально комфортным для наших пользователей. Мы очень нуждаемся в Вашей поддержке и будем признательны за добровольно оказанную материальную помощь нашему проекту.

 

Полученные средства помогут покрыть затраты на размещение сайта в сети, работу технических специалистов, разработку мобильной версии сайта и других доработок.